Din order- & leveranskalender

Allmänna försäljningsvillkor och reklamationsvillkor

Följande villkor gäller från och med 2017-12-01.

Martin & Serveras allmänna försäljningsvillkor

1. Tillämpning

Nedan villkor tillämpas för leveranser av varor och tjänster från Martin & Servera AB (nedan kallad Martin & Servera) till bolagets kunder (nedan kunden).

2. Beställningssätt

Beställning kan ske på flera sätt. Beställningar ska i huvudsak göras på internet (www.martinservera.se) men beställningar kan även göras via EDI eller per telefon. Kunden förbinder sig att på eget ansvar tillse att obehörig ej får tillgång till användarnamn och lösenord.

3. Serveringstillstånd

För inköp av alkoholhaltiga drycker krävs att Martin & Servera har en kopia på giltigt serveringstillstånd.

4. Beställning

Beställning kan ske via internet på Martin & Serveras e-handel, EDI eller telefon.

5. Leveransvillkor

Leverans sker fritt till kundens lastkaj förutsatt att vägen fram till leveransstället är farbar med lastbil. Vid leveransvolym under 3000 kr exkl ev. skatter och mervärdesskatt debiteras en leveransavgift på f.n. 250 kr. 

Returemballage och lastbärare såsom pall, rullpall, frysskåp, täcken och mellanlägg osv. är Martin & Serveras respektive fraktförarens egendom och ska återtas av dessa senast vid nästföljande leverans. Det åligger kunden att förvara dessa returemballage och lastbärare på ett säkert och betryggande sätt till dess de blir returnerade.

Skulle returemballage/lastbärare tillhörande Martin & Servera förkomma eller förstöras beroende på oaktsamhet eller försummelse från kundens sida förbehåller sig Martin & Servera rätten att ta ut ett självkostnadspris för saknad/förstörd lastbärare av kunden.

6. Leveransdagar och tider

Martin & Servera levererar vardag enligt vid varje tid gällande ordinarie tursystem. Leveranstidpunkten är normalt mellan kl. 07:00 och kl. 17:00. 

7. Kvittering av leveranser

För att ömsesidigt öka säkerheten vid mottagning av leveranser ska kunden på Martin & Serveras begäran kontrollera och kvittera transporthandlingar avseende antalet mottagna returemballage och lastbärare samt i förekommande fall antalet mottagna kollin av vin, sprit, öl samt tobak.

8. Kreditprövning

För att bli godkänd som kund hos Martin & Servera erfordras en sedvanlig och av Martin & Servera godkänd kreditprövning.

9. Fakturering och betalning

Fakturabeloppet skall vara Martin & Servera tillhanda senast tio dagar efter fakturans utställande om inte annan kredittid skriftligen avtalats. Betalning skall ske via autogiro om inte annat skriftligen avtalats.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från den angivna förfallodagen med två procent per månad, och förseningsersättning (f.n. 450 kr).

I de fall kunden inte väljer att ta emot faktura via EDI, e-post eller använda sig av tjänsten e-faktura, kommer vid var tid gällande faktureringsavgift att påföras fakturan. Undantaget är kunder som har autogiro som betalsätt.

Martin & Servera förbehåller sig rätten att återta försålda varor till dess full betalning erlagts och på de villkor som anges i tillämplig lag.

Martin & Servera har rätt att ensidigt justera betalningstiden och övriga betalningsvillkor efter utfallet av löpande kreditprövning. Martin & Servera har alltid rätt att kvitta vid var tid upplupet bonus- eller annat kreditsaldo mot eventuella obetalda fordringar.

10. Priser

Leveransdagens priser gäller.

Samtliga av Martin & Servera redovisade priser är i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

11. Reklamationer & Returer

För information och regler kring reklamationer och returer hänvisas till Martin & Serveras vid var tid gällande reklamationsvillkor.

12. Kopplade bolag

Kunden ska skriftligen informera Martin & Servera om kunden önskar komplettera förteckningen över bolag (koncernbolag eller andra bolag) som ska ha rätt att köpa varor ur Martin & Serveras sortiment på de villkor som framgår i avtalet mellan Martin & Servera och kunden. Eventuella sådana tillkommande bolag måste godkännas av Martin & Servera för att leveranser även ska kunna ske till tillkommande bolaget.

Kunden ska själv informera sådana tillkommande bolag om villkoren enligt avtalet samt bekräftar och garanterar även att dessa bolag godkänner villkoren.

Kunden ska skriftligen informera Martin & Servera om något bolag som anges i förteckningen inte längre ska omfattas av avtalet. Om bolag som finns angiven i förteckningen skriftligen begär att de inte längre ska omfattas av avtalet har Martin & Servera rätt att ta bort sådant bolag från förteckningen.

13. Force Majeure

Om leveranser förhindras av omständighet bortom Martin & Serveras kontroll som inte skäligen kunnat förutses eller vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, ska detta medföra framflyttning av leveransen utan påföljd. Detsamma ska gälla för av Martin & Servera anlitad transportör eller underleverantör. Kunden ska omedelbart underrättas om sådan omständighet.

För restaurangutrustning gäller följande tillägg till de allmänna försäljningsvillkoren

1. Leverans

Leverans sker med ordinarie varuleverans eller med separat transport. Vid separat transport tillkommer frakt och eventuella emballagekostnader.

2. Transportskador

Leveransen ska kontrolleras av kunden. Synliga skador på ytteremballage ska alltid noteras på transportörens fraktsedel innan mottaget gods kvitteras. Transportskador med godsskada ska anmälas till transportören senast dagen efter mottaget gods.

Ansvarig säljare på Martin & Servera ska samtidigt informeras av kunden om vad som inträffat.

3. Returer

Varor som direktlevererats kan endast returneras vid fel på varan eller vid annat fel orsakat av Martin & Servera. Sådan retur måste alltid godkännas av ansvarig säljare hos Martin & Servera. Retur ska ske i originalemballage. Skulle retur genom överenskommelse godkännas av annan anledning än ovan nämnda krävs att varan är felfri och återförsäljningsbar. Kunden krediteras 80 % av varuvärdet samt bekostar och ombesörjer själv returfrakten till leverantör.

För retur av övriga varor, hänvisas till Martin & Serveras vid var till gällande reklamationsvillkor.

Martin & Servera förbehåller sig rätten att återta försålda varor till dess full betalning erlagts och på de villkor som anges i tillämplig lag.

4. Garantier

Garantier gäller enligt BFS, Branschföreningen för Storköksleverantörer, mot material- och tillverkningsfel, under ett år från leveransdatum.

För att garanti ska gälla, måste felet anmälas till Martin & Servera före reparation. Garanti utgår ej på onormalt slitage eller förbrukningsartiklar såsom glödlampor, dörrpackningar, termosäkringar, utlösta överhettningsskydd eller vid bristfällig rengöring eller där produkten använts i en verksamhet ej lämpad för produktens prestanda.

Reklamationsvillkor

1. Allmänt

Martin & Servera behöver nedanstående information för att kunna motta en reklamation.

  • Kundnummer
  • Artikelnummer på aktuell vara
  • Följesedelsnummer/transportsedelsnummer/fakturanummer
  • Orsak till reklamationen

För att kunna godkännas måste reklamationen vara Martin & Servera tillhanda:

1.1  Senast dagen efter leverans vid leveransanmärkningar (t.ex. saknad/fel vara, felbeställt, reklamation gällande kvalitet)

1.2  Senast 5 dagar efter erhållen faktura gällande fel på fakturan (t.ex. fel pris)

2. Retur av varor

Följande regler gäller för retur av varor:

2.1  Retur kan enbart ske mot en hemtagningsorder. Kunden ska alltid se till att få en kopia på hemtagningsordern av chauffören (som garanti på returvarans kvalitet och att varan är returnerad)

2.2  Kyl- och frysvaror som ska returneras måste förvaras i rätt temperatur för att kreditering ska godkännas

2.3  Endast varor i originalförpackning får returneras

2.4  Om kunden har kasserat/kastat varor innan kunden fått kundtjänsts medgivande erhålls ingen kreditering

2.5 Felbeställda lagervaror debiteras en hanteringsersättning på 10 % av varuvärdet

2.6  Felbeställda beställningsvaror tas inte i retur

3. Retur av alkohol

Retur av alkoholhaltiga drycker sker mycket restriktivt:

3.1  Kunder med året runt-verksamhet kan endast returnera produkter inköpta de senaste 30 dagarna. En hanteringsavgift om 10 % dras från varuvärdet, dvs. det oskattade värdet.

3.2 Kunder med säsongsverksamhet eller större evenemang kan endast returnera delar av den inköpta volymen om detta är överenskommet i ett skriftligt avtal. En hanteringsavgift om 10 % dras från varuvärdet, dvs. det oskattade värdet.

Martin & Serveras målsättning är att de fel som uppstått ska rättas till så fort och så smidigt som möjligt för att underlätta för kunden. Kunden måste iaktta ovanstående tidsramar och returregler. Vilka måste följas för att Martin & Servera ska kunna hantera och godkänna reklamationen.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader