Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Policy gällande antibiotika

Aktiviteter

På kort sikt

Föra en tydlig dialog med våra största köttleverantörer. Syftet är dels att beskriva vår syn på antibiotikaanvändning och våra kort- och långsiktiga förväntningar på leverantörerna.

På längre sikt

Ställa konkreta inköpskrav gällande antibiotikaanvändning samt göra uppföljningar och revisioner.

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med.

Som marknadsledande grossist inom foodservice har vi ett givet ansvar att ta ställning och prioritera inköp av animaliska produkter från djuruppfödning med klok antibiotikaanvändning, det vill säga enbart för sjuka djur och inte i förebyggande syfte.

Hela Martin & Serveras policy gällande antibiotika

Bakgrund

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med. Antibiotika räddar liv idag – och det är viktigt att vi inte tappar den möjligheten.

För att möta hotet med en snabbt ökande antibiotikaresistens behöver många olika discipliner samverka; sjukvård, djuruppfödare, läkemedelsbolag, forskning, näringsliv och politik. Bakteriernas plasmider rör sig gränslöst, därför är det av största vikt att antibiotikaanvändningen minskar inom alla användningsområden. Här har vi som marknadsledande grossist inom foodservice ett givet ansvar att ta ställning och påbörja arbetet med att köpa animaliska produkter från djuruppfödning med klok antibiotikaanvändning, dvs. rätt dos vid rätt tillfälle.

En intensiv uppfödning samt handel och transport av levande djur ökar risken för smittspridning bland djur. Det har medfört att man i många produktioner rutinmässigt använder antibiotikabehandlingar på hela djurbesättningar i förebyggande syfte. Det ökar risken för antibiotikaresistens.

Friska djur och god hygien är grunden för ett minimerat behov av antibiotika i djurhållning och fisk- och skaldjursodling. Genom förebyggande djurhälsovård omfattande god djurmiljö i stallar, god skötsel, lämpligt djurmaterial och fullvärdigt foder minskas risken för sjukdomsutbrott. Smittspridning minimeras genom ett gott smittskydd (biosäkerhetsåtgärder) på gårdsnivå och minimerad handel med levande djur.

Friska djur innebär att djuren inte behöver behandlas med läkemedel. Därigenom minskar risken för utveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Detta gynnar både djur- och folkhälsa. Dock är det självklart att sjuka djur ska behandlas och då ska all användning av antibiotika ske på veterinärs ordination och först efter att andra alternativ är övervägda.

Aktiviteter

Martin & Servera avser bidra genom att arbeta för klok antibiotikaanvändning i djurhållning. Vi för en tydlig dialog med våra största köttleverantörer. Syftet är dels att beskriva vår syn på antibiotikaanvändning och våra kort- och långsiktiga förväntningar på leverantörerna, dels att leverantörerna förväntas beskriva hur de arbetar med frågan i sina försörjningskedjor. Vi kommer att utvidga dialogen till leverantörer av chark- och mejeriprodukter samt färdigmat.

Vid förhandling med nya leverantörer och vid omförhandling med befintliga leverantörer ställer vi konkreta inköpskrav gällande antibiotikaanvändning. Vi gör också uppföljningar och revisioner.

Inköpskraven är framtagna i ett branschprojekt, på initiativ av Axfoundation. I projektet har specialister på antibiotikaresistens och djurhållning anlitats för att inköpskraven ska vara korrekta och trovärdiga. Kraven finns tillgängliga för alla i livsmedelsbranschen, förhoppningen är att vi gemensamt uppnår en transformativ förändring.

Beskrivning av inköpskrav för en klok antibiotikaanvändning

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten ska finnas. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.

Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd och ska åtminstone omfatta:

  • Behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan.
  • Rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från besättningen.
  • Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen.
  • Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar.
  • Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader