Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.
Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde ska alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter. Alla relationer i Martin & Servera - antingen det gäller mellan arbetskamrater, kunder eller leverantörer - genomsyras av respekt.

Mångfald berikar

Martin & Servera har synen att mångfald berikar. Varje medarbetare värderas som en tillgång med unika styrkor, kunskaper och utvecklingsmöjligheter. Genom att se bortom skillnader och att inte kategorisera människor i grupper kan vi tillvarata och utveckla individers erfarenhet och kompetens på bästa sätt. Detta uppmuntrar till nytänkande, utvecklar vår företagskultur och våra sätt att arbeta. En inkluderande arbetsplats ger en ökad arbetstillfredsställelse. Dessutom ger mångfald affärsmässiga fördelar. När våra medarbetare speglar våra kunder och det samhälle vi verkar i och vi tar tillvara på alla medarbetares olika erfarenheter och perspektiv skapar det konkurrensfördelar.

Inom Martin & Servera:

  • Har vi nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder och leverantörer.
  • Bedriver vi ett målinriktat arbete i enlighet med Diskrimineringslagen. Det innebär att vi aktivt främjar allas lika rättigheter och möjligheter.
  • Bedriver vi ett arbete med tydliga målsättningar för att öka andelen medarbetare med olika etniska tillhörigheter i ledande positioner och i olika funktioner.
  • Bedriver vi ett arbete med tydliga målsättningar för att uppnå en jämn könsfördelning i ledande positioner och i olika funktioner.
  • Ska vi underlätta för alla att förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Ansvar

Företagsledningens ansvar är att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfaldsarbete inom Martin & Servera. Samtliga chefer är ansvariga för att känna till och arbeta utifrån de riktlinjer som styr Martin & Serveras mångfaldsarbete. Samtliga medarbetare har ett ansvar att agera respektfullt mot alla människor de kommer i kontakt med i sitt arbete.

Läs också

Hållbarhet

Människorna

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.