Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgång. Genom våra olikheter skapar vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten framåt, och därför behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Hållbarhet

Välkomnande arbetsplats

 • Under året har introduktionsprocessen för nya chefer och medarbetare uppdaterats. Som ett stöd i arbetet för att introducera nya chefer och tjänstemän finns nu en digital handbok på intranätet med information kring vad som är bra att tänka på för den som är ny. Den ger enkel och tydlig information på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Där finns också stöd för chefer inför och under introduktionen av en ny medarbetare.
 • Alla nya medarbetare går en digital introduktionsutbildning som ger en tydlig bild av Martin & Servera-gruppen – vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör. På så sätt kan alla känna sig trygga från start och snabbt vara redo för fortsatt introduktion på arbetsplatsen.
 • Samtliga bolag inom Martin & Servera använder sedan våren 2019 ett gemensamt arbetssätt vid rekryteringar. Fokus ligger på att korta ned ledtider, öka transparens och kommunikation till kandidaterna och skapa det allra bästa beslutsunderlaget för rekryterande chefer. Allt för att skapa den bästa kandidatupplevelsen – även för dem som inte får det jobb de sökte.
Hållbarhet

Medarbetare och arbetsmiljö

 • Totalt deltog 88 procent av medarbetarna i den årliga medarbetarundersökningen. Undersökningen omfattar alla bolag i Martin & Servera-gruppen utom finska Chipsters. I resultatet från medarbetarundersökningen syns en positiv utveckling. Generellt visar undersökningen att medarbetarna trivs och mår bra på jobbet.
 • 2019 var första året som den psykosociala arbetsmiljön mättes. Den påverkas av stressnivå, möjlighet till återhämtning och stöd vid hög arbetsbelastning. Eftersom det var första året finns inga jämförande siffror, men i jämförelse med andra företag och branscher ser Martin & Serveras resultat bra ut.
 • En internetbaserad utbildning om arbetsmiljöfrågor för chefer har tagits fram. Den handlar dels om systematiskt arbetsmiljöarbete, men innehåller också information kopplat till den psykosociala arbetsmiljön.
Hållbarhet

Antikorruption

 • I relationen med kunder, leverantörer och samarbetspartners finns en korruptionsrisk. Martin & Servera har identifierat följande funktioner i koncernen som mest utsatta: försäljning, inköp, logistik, marknad och IT. Därför finns en obligatorisk webbaserad utbildning om anti-korruption för medarbetarna i dessa funktioner.
 • Koncernens visselblåsartjänst är från 2019 också öppen för externa aktörer. Inga ärenden gällande antikorruption har anmälts.
Hållbarhet

Olikheter är en styrka

 • Mångfald leder till nytänkande, utvecklar företagskulturen och arbetet i vardagen. Mångfald för även med sig affärsmässiga fördelar. Att se bortom skillnader och kategoriseringar, att organisationen speglar marknaden och samhället, att olika erfarenheter och perspektiv tas tillvara – det skapar konkurrensfördelar.
 • Martin & Serveras målbild vad gäller mångfald är att diskriminering baserad på identitet, livsstil eller här­komst inte ska förekomma, att samtliga arbetsplatser ska ha en tillåtande kultur och ett öppet arbetsklimat och att alla bolag ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom är målet för 2020 att köns­fördelningen per funktion ska vara inom spannet 40-60 procent, att könsfördelningen i ledande positioner ska ligga inom spannet 40-60 procent och att andelen anställda med utländsk bakgrund i ledande position ska vara minst 20 procent.
 • I januari 2019 lanserades en introduktionsutbildning i mångfald som är obligatorisk för nyanställda. Den behandlar normer, diskriminering och trakasserier i syfte att visa på att olikheter på en arbetsplats är nyttigt. Hos Martin & Servera ska alla känna sig välkomna till jobbet. Frågorna följs upp i den årliga medarbetarenkäten som är grunden i det förbättringsarbete som varje chef driver i sin arbetsgrupp.
 • Ett av bolagen i Martin & Servera-gruppen – Grönsakshallen Sorunda – tog i november 2019 emot pris som Årets bästa arbetsgivare vid Visa Vägen-galan. Priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.
Hållbarhet

Kunskap ger utveckling

 • En organisation som är spridd över flera bolag och finns geografiskt från Luleå i norr till Malmö i söder kan dra stor nytta av digitala interna utbildningar. Alla medarbetare får samma information, det går att repetera vid behov och det sparar tid – för medarbetare och för chefer.
 • Idag finns, utöver den digitala introduktionsutbildningen, webbaserade utbildningar inom en mängd olika områden – bland annat sparsam körning, antikorruption, hållbarhet och matsäkerhet. Nyheter i utbudet 2019 är utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö för organisationens chefer samt en uppdaterad utbildning i informationssäkerhet. Utbildningarna är ibland obligatoriska för samtliga, ibland endast för de grupper som är direkt berörda.
 • Som en del i Martin & Serveras arbete att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare erbjuds alla nya chefer ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram. En nyhet är att programmet nu är öppet för alla bolag i Martin & Servera-gruppen. Extra ledarutvecklingsprogram har genomförts för Diskteknik – ett för ledningen och ett för övriga chefer.
 • Under året har chefer som leder medarbetare på LO:s avtalsområden gått lärarledda arbetsrättsutbildningar.

Resultat 2019

 • Frisknärvaron, andel anställda med mindre än fem sjukdagar, var 59,7 % (fg år 50,3 %)
 • Andelen kvinnor i ledande positioner i Martin & Servera-gruppen var 31 % (fg år 30 %)
 • 7 993 interna utbildningstimmar
 • Andelen kvinnor i koncernledningen var 42 % (33 %).

Prioriteringar

 • Utveckla strategier för koncernens kultur och mångfaldsarbete
 • Handlingsplaner per bolag för att attrahera och behålla nyckelkompetens
 • Fortsatt digitalisering av processer, arbetssätt och internt lärande för bolagen i Martin & Servera-gruppen

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader