Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera Gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.
Hållbarhet

Ekologiskt och miljömärkt

 • Målsättningarna gällande försäljning av hållbara produkter har reviderats. Ekologiska och miljömärkta produkter ska 2025 stå för 50 procent av försäljningen till offentlig marknad och 20 procent till privata restauranger.
 • Det finns ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta artiklar i koncernbolagens sortiment. Cirka 90 procent av Disktekniks kemprodukter är miljömärkta. Fiskhal­len Sorunda säljer inte fisk som är rödlistad av WWF. Martin & Servera Restauranghandel tar ställning kring fisksortiment kopplat till arter, fångstzoner och fångst­metoder. Galatea har ett brett utbud av ekologiskt vin och öl.
 • Under 2019 lanserades en webbutbildning för offent­lig sektor om ekologiska livsmedel, vi medverkade i kampanjen Eko-september och arrangerade en egen kundtävling på tema Öka Eko.
Hållbarhet

Hållbara beslut

 • I maj 2019 slutade Martin & Servera att sälja tobaks­produkter, vilket mottogs positivt av både medarbetare och kunder.
 • Skalägg från burhöns tas bort ur sortimentet senast 2021. Under 2019 togs beslut om att även ta bort ägg från burhöns i alla produkter där ägg ingår.
 • Vi införde en plastpolicy, tog fram en materialguide och påbörjade ett omfattande sortimentsarbete för att kunna hjälpa våra kunder att göra hållbara val för engångs­produkter. Vi vill också påverka och inspirera våra leverantörer att hitta nya material och nya lösningar för livsmedelsförpackningar. Av den anledningen förstärktes Martin & Servera Restauranghandels inköpsavdelning med en förpackningsspecialist.
 • 2019 var det år då växtbaserad matlagning verkligen tog plats på menyerna på Sveriges restauranger, bland annat fick Eat Lancet-rapporten stort genomslag. En ökad klimatmedvetenhet har påverkat restauranggästernas val. Sortimentet av alternativa proteiner breddas och försälj­ningen av frukt och grönsaker ökar.
Hållbarhet

Samarbete som skapar trygghet

 • De produkter som säljs av bolagen inom Martin & Servera-gruppen ska vara producerade med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhål­landen och låg miljöpåverkan. Vi ställer krav på underleverantörer genom koncernens uppförandekod som är grunden i arbetet med hållbar produktion och gäller för alla varuleverantörer – svenska och utländska. Produktkategorier och produktionsländer och –metoder riskbedöms, och ett utvalt antal leverantörsrevisioner görs varje år. 2019 reviderades bland annat bananodlingar i Ecuador, kött­uppfödare i Uruguay och Brasilien samt fetaostproduktion i Grekland.
 • I uppförandekoden regleras också antikorruption. Där står att leverantören ska anta och följa en policy mot mutor och korruption och att medarbetare i företaget inte får ta emot eller ge mutor. Affärer med Martin & Servera ska ske på ett affärsetiskt sätt.
 • Vi värnar om våra kunders kunder – de som äter maten som tillagas på svenska restauranger och matsalar. Därför har vi en genomarbetad process för vad som ska göras om något händer som kan hota matsä­kerheten. Under 2019 hanterade vi 51 händelser, varav 17 bedömdes som hot av matsäkerhet och med­förde återkallning av utlevererade varor. Dessa berodde exempelvis på förekomst av listeria, spår av ej deklarerade allergener.
Hållbarhet

Samverkan genom livsmedelskedjan

 • Martin & Servera är en stor aktör i branschen och kan därför påverka och förändra. Tillsammans med andra handelsföretag, livsmedelsproducenter, kommuner och restaurangföretag samarbetar vi om de viktiga hållbarhetsfrågorna.
 • Sedan januari 2019 är vi medlem­mar i Hållbar Livsmedelskedja som är ett samarbete mellan livsmedelsföretag. En tro på ökad samsyn i viktiga framtidsfrågor och ett gemensamt ansvar för en hållbar livsmedelsförsörjning är grunden för gruppens arbete.
 • Martin & Servera är medlemmar i Sojadialogen, ett samarbete mellan svenska foderföretag, livsmedels­producenter, handelsföretag och intresseorganisationer som försöker påverka produktionsvillkoren av soja i sina leverantörsled. 2019 har ett för­tydligande klubbats så att Sojadialo­gens medlemmar åtagit sig att verka för att alla produkter som når Sverige efter 2025 bara innehåller hållbart producerad eller certifierad soja.
 • Livsmedelsbranschen, med Martin & Servera som ett av flera medver­kande företag, har startat arbetet med att utveckla de gemensamma antibiotikakriterierna. Arbetet fortsätter under 2020. En minskad antibiotikaanvändning till livsmed­elsproducerande djur handlar både om förbättrad djurvälfärd och om att minska risken för antibiotika­resistens vilken utgör ett stort hot mot folkhälsan.
Hållbarhet

Innovativa och hållbara samarbeten

 • Under 2019 har vi presenterat flera innovativa produktsamarbeten. En ekologisk hönsfärsburgare på kött från värphöns som Kronfågel tog fram i samarbete med Martin & Servera Restauranghandel, en baljväxtfärs som produceras av Grönsakshallen Sorunda i samarbete med Axfoundation.
 • I början av sommaren lansera­des nya digitala lösningar för att minska matsvinnet – både via Martin & Servera Restauranghan­dels e-handel och via appen Karma. Hela 165 ton mat räddades via den här utförsäljningsfunktionen från att bli svinn under 2019.
 • Martin & Serveras innovations­hubb, Martin & Servera X, har stöttat och startat flera hållbara experiment.

Resultat 2019

 • 70 st leverantörsrevisioner (fg år 37)
 • 49 st varuleverantörer har bedömts och godkänts (fg år 75)
 • Köp av sojacertifikat motsvarande 3 500 ton soja
 • 7 670 st ekologiska och miljömärkta artiklar i bolagens sortiment
 • Martin & Servera Restauranghandels försäljning av ekologiska och miljö- märkta artiklar stod för 33,3 procent av försäljningen till offentlig marknad och 11,3 procent till privat marknad

Prioriteringar

 • Ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta produkter
 • Minska onödig plastanvändning i engångssortiment och livsmedelsförpackningar
 • Ingen antibiotika i tillväxt-främjande syfte för livsmedels-producerande djur
 • Tydliggöra produkternas klimatpåverkan i Martin & Servera Restauranghandels e-handel
 • Fortsatt samverkan med kunder och andra aktörer för att driva hållbar utveckling

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete med hög ambition

Martin & Serveras fokusområden ligger till grund för verksamhetens hållbarhetsarbete och tydliggör ambitionen om att vara branschledande inom hållbarhet. Uppföljning sker genom hållbarhetsmål som är kopplade till fokusområdena och driver Martin & Servera och restaurangbranschen i en hållbar riktning.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader