Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår uppförandekod

Om oss

Kontaktpersoner

2008 införde vi på Martin & Servera en uppförandekod, som gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med vår tro om socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Vi är medvetna om vårt sociala och miljömässiga ansvar och vi arbetar oavbrutet med dessa frågor. Det vill vi att våra leverantörer också gör och då blir uppförandekoden är en naturlig del i våra leverantörssamarbeten. Vi övertygade om att vi gemensamt med våra leverantörer kan bidra till förbättrade arbetsvillkor och miljöansvar.

Ladda ner Martin & Serveras uppförandekod här.

Vår uppförandekod grundar sig i flera internationellt erkända avtal – bland andra:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • FN:s konventioner om barnens rättigheter och avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor
 • ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
 • Flertalet internationella miljöförordningar

Förändringar under 2015

Under 2015 uppdaterade vi uppförandekoden. De större förändringarna som tillkom är:
 • Förtydligande krav på att respektera mänskliga rättigheter
 • En antikorruptionspolicy ska antas och följas
 • Förstärkta krav på arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor
 • Stärkta krav på djuromsorg och arbete mot antibiotikaresistens
 • Ledningssystem inklusive policy för socialt ansvar ska finnas
 • Både lokala och globala miljöaspekter ska beaktas i värdekedjan

Vad är en revision och hur går den till?

För att kontrollera att våra leverantörer följer riktlinjerna i vår uppförandekod, genomför vi så kallade revisioner. Under en revision besöker vi, eller en anlitad konsult, en leverantör för att säkerställa att villkor och lagstiftningar gällande bland annat arbetsförhållanden, djuromsorg och miljömässigt ansvar följs.

Vi använder oss av andrahandsrevisioner, där någon av våra specialister på uppförandekod besöker leverantören, eller tredjepartsrevisioner som innebär att vi anlitar konsulter. Då vi har leverantörer från hela världen, underlättar det att anlita en utomstående konsult vid kontroller utomlands.

"Det är en enorm utmaning att utföra en revision i ett annat land om man inte talar det lokala språket. Det är även en annan lagstiftning att ta hänsyn till och då underlättar det att vi har ett inköpskontor i Kina." säger Cecilia Hetling, specialist på uppförandekod på Martin & Servera.

En revision följs upp med en skriftlig rapport. Utefter rapporten arbetas en handlingsplan fram, där leverantörerna ges i uppdrag att åtgärda eventuella brister och avvikelser inom en viss tidsram.

"Det bidrar till en löpande dialog med leverantören. Vi följer sedan upp med ytterligare besök, för att kontrollera att de vidtagit nödvändiga åtgärder. Då kan vi ta ställning till om det är en producent vi kan fortsätta arbeta med," förklarar Cecilia Hetling.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi?

Detta har vi gjort:

 • Martin & Servera finns sedan hösten 2017 med egen personal i Kina för att kunna komma närmare leverantörer och produktion.
 • 300 kinesiska fabriksarbetare har utbildats om rättigheter och ansvar. Utbildningen, som sker via e-learning, ska bidra till att höja medvetenheten och kunskapen på alla nivåer i fabrikerna kring de krav som ställs i vår uppförandekod.
 • Sexton leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet och matsäkerhet.

Detta gör vi framåt:

 • Se till att 90 % av våra leverantörer har undertecknat uppförandekoden.
 • Öka antalet kontroller hos leverantörer till 20 stycken.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader