Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Våga svara

Hållbarhetsfrågor är svårt, det vet vi. På den här sidan har vi samlat de frågor som vi ofta får och som vi vet att ni kan få från era gäster. Tillsammans kan vi bygga på den här sidan med ännu fler svar på viktiga hållbarhetsfrågor. Mer hållbara tillsammans, helt enkelt!

Ursprung

Varifrån kommer råvaran/produkten?

Grossisten köper in varor i Sverige, men också från länder i Europa och från andra världsdelar. Vissa produkter – som till exempel ananas, kakao eller kaffe – växer inte i Sverige. Under den svenska odlingssäsongen köps en större andel bär, frukt och grönsaker i Sverige. På alla förpackningar finns information om varifrån varan kommer.

Vad står Från Sverige-märkningen för?

Från Sverige är en frivillig märkning som får användas på livsmedel, växter och råvaror som är producerade i Sverige och uppfyller vissa kriterier.

För att få använda märkningen "Från Sverige" måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
 2. Odling ska ha skett i Sverige.
 3. All förädling och packning ska ske i Sverige.
 4. I produkter med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 procent av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte).
 5. Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 procent svensk, även som ingrediens i en produkt.

Djuromsorg

Är det antibiotika i köttet när det är importerat?

Nej, det är aldrig antibiotika i kött. Däremot används antibiotika i förebyggande syfte vid djuruppfödning på många ställen i världen. Martin & Servera kräver av alla köttleverantörer att de endast använder antibiotika på veterinärs inrådan och enbart när djuren är sjuka.

Varför sägs det att svenskt kött är bättre när man pratar antibiotika?

 1. I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Här har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning.
 2. Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika vid djuruppfödning så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.

Hur långt får djur transporteras inför slakt?

Transporttiden vid transport av djur till slakt får i Sverige inte överstiga åtta timmar inom landet. Förlängning av transporttid tillåts i vissa fall med max tre timmar för nöt/gris/lamm och med max fyra timmar för fjäderfä.

Vad betyder halalslaktat respektive kosher? Kan djur verkligen slaktas enligt religiösa regler i Sverige?

 1. Judendomen föreskriver kosherslakt och islam halalslakt. För att ett djur ska betraktas som traditionellt kosher- respektive halalslaktat ska slaktaren följa sin religion, vara utbildad och genomföra snittet (avlivningen/avblodningen) på ett snabbt sätt utan föregående bedövning. Detta är inte tillåtet i Sverige.
 2. Många muslimer accepterar att djur bedövas före slakt. Halalslakt på bedövade djur är tillåten i Sverige. Vid slakten är djuren bedövade, slaktaren läser en bön och vänder djuret mot Mecka innan snittet läggs.
 3. Judendomen accepterar inte att djuret är påverkat/bedövat vid slakten. Därför är kosherslakt inte tillåten i Sverige.

Soja/Palmolja

Hur används soja?

Livsmedelsproduktion använder den proteinrika sojan som en insatsvara framförallt i djurfoder. Hela 90 procent av all soja som importeras till EU går till foder för produktionen av kött, mejeriprodukter, ägg och odlad fisk.

Hur används palmolja?

Palmolja är en vegetabilisk olja som används som ingrediens i en mängd olika produkter, bland annat livsmedel, kemteknik och kosmetik. Att just palmoljan blivit mer populär än andra oljegrödor som till exempel soja, solros och raps, beror på oljans mångsidighet.

Vad är problemet med soja/palmolja?

Handelsgrödor som soja/palmolja har en direkt koppling till avskogning som påverkar klimatet negativt. Med det följer minskad biologisk mångfald och påverkan på viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering. I odlingen används ofta kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också brister vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga villkor för människor som arbetar i produktionen.

Leverantörskontroll

Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod (Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Hur fungerar Martin & Serveras uppförandekod?

Den säkerställer att produktionen av de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Vi ber alla samarbets-partners underteckna uppförandekoden och på så sätt garantera att de följer de krav vi ställer.

Hur kontrolleras att leverantörer och underleverantörer gör det de lovat?

 1. Ibland reviderar våra egna specialister på uppförandekod vid besök hos leverantören, ibland anlitar vi oberoende konsulter för revision – inte minst av språkliga skäl när revision ska göras i ett annat land. I Kina har vi ett inköpskontor med lokala specialister som är experter på den lagstiftning som gäller i Kina och andra asiatiska länder.
 2. En revision följs upp med en skriftlig rapport. Utefter rapporten arbetas en handlingsplan fram, där leverantörerna får i uppdrag att göra vissa åtgärder och sedan återrapportera.

Hur kan ni stötta ett land som har ett odemokratiskt politiskt system genom att köpa varor därifrån?

Martin & Servera gör affärer med en producent eller leverantör – aldrig med ett land. Vi ställer krav på arbetsmiljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, djuromsorg och miljöarbete som producenten måste förhålla sig till – oavsett land. Vi begär att alla underleverantörer undertecknar Martin & Serveras uppförandekod och därigenom garanterar att de arbetar enligt de krav vi ställt där.

Ekologiskt och miljömärkt

Vilka märkningar ingår när Martin & Servera redovisar försäljning av ekologiskt och miljömärkt?

KRAV, EU-ekologisk, MSC, ASC, EU-blomman, Falken, Svanen, Fair Trade, UTZ Certified och FSC.

Varför är det viktigt att köpa ekologiska produkter?

Den ekologiska produktionen och förädlingen bidrar till en rad positiva effekter;
 1. Biologisk mångfald
 2. Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
 3. Bördiga jordar
 4. Extra god djuromsorg
 5. Mat utan onödiga tillsatser
 6. Matproduktion som är extra kontrollerad

Varför är biologisk mångfald viktig?

 1. När du väljer eko gör du livet lättare för pollinerare!
 2. På ekologiska gårdar är artrikedomen av växter och pollinerare i genomsnitt 50 % högre.
 3. Ekologiska odlingar kan bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att det blir fler arter av växter, fåglar och pollinerare på ekologiska gårdar.
 4. Det kan bli fler arter av växter, fåglar och pollinerare på ekologiska gårdar.
 5. I genomsnitt finns det 30 % fler arter i ekologisk odling.
 6. Biologisk mångfald kan göra naturen och jordbruket mer motståndskraftiga vid till exempel klimatförändringar.

Varför är det viktigt att undvika kemiska bekämpningsmedel?

 1. Kemikalier används i konventionellt jordbruk för att bekämpa ogräs, skadeinsekter och svampangrepp, men kemikalierna sprider sig även till jorden, grundvattnet, sjöar, hav och vattendrag. Det finns också en risk för det vi kallar ”cocktaileffekten”, dvs att, när olika ämnen blandas och interagerar kan de förvärra varandras farliga effekter.
 2. Många av de substanser som används har visat sig vara skadliga för levande organismer i jord och vatten.
 3. Det finns forskning och rapporter från bland annat FN och WHO som visar att vissa kemiska bekämpningsmedel kan ha en negativ påverkan på människors hälsa. Några av hälsoproblemen som diskuteras i de här rapporterna är cancer, hormonstörningar och skador på centrala nervsystemet.
 4. I ekologisk odling är naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel förbjudna. I stället tillämpar man förebyggande och mekaniska metoder som varierad växtföljd, motståndskraftiga sorter, mekanisk ogräsrensning och naturlig bekämpning av skadedjur och sjukdomar.

Varför ska vi bidra till bördiga jordar?

 1. Jorden är en av de viktigaste naturresurserna vi har för att producera livsmedel. All verksamhet i jordbruket börjar i marken. Allt från skörd, kvalitet, ogräs-förekomst till växthälsa är direkt beroende av hur marken sköts.
 2. Jorden är en förnybar resurs – men med felaktiga metoder kan den utarmas.

Vad är skillnaden i djuromsorg mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?

 1. Förutom god hälsa, tillväxt och produktion är möjligheten att kunna utöva naturliga, medfödda beteenden centralt i ekologisk djurhållning och en förutsättning för hög djurvälfärd.
 2. Djur på eko-gårdar får beta, böka och sprätta extra mycket. De får vistas ute mer. De får dessutom mest ekologiskt foder – ofta från den egna gården.
 3. KRAV ställer högre krav på djuromsorg än EU:s regler för ekologisk produktion.

Hur kan ekologiska livsmedel påverka min kropp och min hälsa?

 1. När du väljer eko får du mat utan onödiga tillsatser. Enligt eko-reglerna är det inte tillåtet att använda syntetiska färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel eller sötningsmedel. Inte heller någon ohållbart producerad palmolja.
 2. KRAV tillåter inte tillsatsen nitrit.

Vad betyder att ekologisk produktion är kontrollerad?

All ekologisk livsmedelsproduktion är tredjepartscertifierad. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar och säljer har granskat och kontrollerat den.

Är det inte alltid bättre att köpa svenskt och lokalt än importerat men ekologiskt?

 1. Det beror på vad du som köpare prioriterar. Om du prioriterar att livsmedelsproduktion globalt hanteras med så bra hänsyn till miljön, då ska du välja ekologiskt.
 2. Om du tycker att det är viktigare att det finns betande djur i ditt närområde för att hålla landskapet öppet, eller att vi stimulerar den svenska livsmedelsproduktionen så att jobben finns kvar i Sverige, då ska du välja närproducerat.
 3. Allra bäst är naturligtvis att välja svenskproducerat som också är ekologiskt!

Kan jag få en sortimentslista på Martin & Serveras alla eko/miljömärkta produkter?

 1. Ja, i Martin & Serveras e-handel kan du enkelt filtrera fram produkter med ekologiska, etiska eller miljömärkningar under Artikelmärkning.
 2. Du hittar alltid en aktuell lista över produkterna vi kallar Hållbara val här: https://www.martinservera.se/kampanj/hallbara-val. märkningar. Då ingår även produkter med etiska märkningar.

Varför säljer ni inte bara ekologiskt och miljömärkt? Varför tar ni inte bara bort dåliga produkter ur sortimentet?

 1. Dagens utbud och volymer skulle inte räcka för hela livsmedelsbehovet på svenska restauranger och offentliga måltidsverksamheter.
 2. Men vi söker hela tiden efter ekologiska och miljömärkta alternativ för att öka andelen eko & miljömärkt försäljning.

Matsvinn

Vad gör Martin & Servera för att minska svinnet?

Martin & Servera har satt som mål att halvera svinnet i sin egen verksamhet till 2025. Vi jobbar hela tiden för att trimma rutiner och processer för att minska svinnet. Det kan handla om inköpssrutiner, utförsäljning av varor med korta datum, löpande inventering, olika kundsamarbeten och kampanjer via e-handeln.

Vad gör Martin & Servera med de varor som trots allt inte kan säljas?

Fullt ätbara varor som inte kan säljas – korta datum, brutna förpackningar eller liknande – doneras till välgörenhet.

Kvalitet och matsäkerhet

Hur säkerställer Martin & Servera rätt kvalitet på sina egna märkesvaror?

 1. Alla våra egna varor är tillverkade av noga kontrollerade leverantörer som följer våra uppsatta kvalitetskrav och uppförandekod.
 2. Om de godkänner leverantören genomförs olika sensoriska tester, alltså utseende, smak, doft och konsistens. Först när produkten godkänts i samtliga tester kan den tas in i sortimentet.
 3. De produkter under eget varumärke som finns i sortimentet testas också löpande vad gäller kvalitet och matsäkerhet.

Hur vet jag att kyl- och fryskedjan hållits hela vägen från produktion till slutkund?

 1. För att försäkra oss om att produkterna vi skickar ut till våra kunder håller rätt kvalitet, är det viktigt att de förvaras korrekt i rätt temperatur. Vi mäter temperaturen vid inleverans till våra lager. Alla varor lagras i olika temperaturzoner och transporteras med rätt temperatur till kunderna.
 2. Vi investerar i våra lager för att säkerställa att temperaturen är stadig, ser kontinuerligt över rutiner och använder lastbilar med kylutrymmen och mätsystem för att kontrollera att temperaturen är korrekt. På så sätt ser vi till att kylkedjan inte bryts.

Certifieringar i all ära, men vad betyder det egentligen för mig som kund?

 1. Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.
 2. Våra miljö- och kvalitetscertifikat visar att vi har fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att matsäkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten.

Energi och klimat

Hur arbetar Martin & Servera för att sänka energiförbrukningen och minska utsläppen?

 1. På Martin & Servera jobbar vi för att effektivisera användningen av energi och resurser i verksamheten.
 2. Målet är att våra transporter ska vara klimatneutrala senast 2030. Vi tittar hela tiden på ny fordonsteknik som kan hjälpa oss att minska fossilberoendet. Vi har investerat i distributionsbilar som kör på alternativa bränslen som el eller biogas, och vi deltar i flera projekt för ökad hållbarhet på transportområdet.

När er bil kommer till mig och lastar av så är den nästan tom. Varför kör ni inte färre men fullt lastade bilar?

 1. Med stöd av digitala verktyg planeras rutterna för våra distributionsbilar så att körsträckorna blir så effektiva som möjligt.
 2. Bilarna är alltid fullt lastade när de lämnar lastkajen på vårt lager, och om en kund är ett av de sista stoppen på en distributionstur är bilen naturligtvis tömd.

Jag vill ha alla varorna i returlådor, inte i wellpappkartonger. Kan jag få det?

Martin & Servera har hittills infört returlådor för frukt och grönsaker. Fler produktområden kommer att gå över till returlådor längre fram. Idag är det inte möjligt.

Varför har inte Martin & Servera bara elbilar/biogasbilar?

 1. Vi byter inte ut alla bilar på en gång, det sker löpande när gamla bilar ”går i pension”.
 2. Viktigt att notera är också att kostnaden för en bil som ska gå på el eller biogas, eller är en hybrid, är avsevärt högre än för en bil med dieselmotor. Med de bilar vi beställt för leverans under 2023 så kommer halva vår egen fordonsflotta bestå av el- eller biogasfordon.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.