Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Den nationella livsmedelsstrategin: Mer svenskt kött i den offentliga måltiden


Joakim Sköld Östling, affärsområdeschef färskvaror, Martin & Servera

Den svenska livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en handlingsplan. Propositionen är en plattform och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030. Livsmedelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Källa: regeringen.se
Regeringens arbete med den nationella livsmedelsstrategin fortsätter. Martin & Servera samt Svenskt Kött är några av alla de aktörer som verkar för mer svenskt kött i måltiderna inom den offentliga sektorn. Fördelarna med att välja svenska livsmedel är många – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Totalt köper kommunerna in livsmedel till ett värde av närmare sju miljarder kronor per år och varje dag serveras cirka tre miljoner måltider inom vård, skola och omsorg. Regeringens målsättning i den nationella livsmedelsstrategin är att öka Sveriges produktion av livsmedel. Handlingsplanen, som är en del av livsmedelsstrategin, startade 2016 och är nu inne i etapp två.

I foodservice-projektet, som är en del av handlingsplanen, medverkar Martin & Servera tillsammans med Svenskt Kött, Svenska Köttföretagen, KLS Ugglarps, HK Scan, Menigo, producentorganisationerna (SNP, SGF och Fåravelsförbundet), krögaren Fredrik Eriksson och LRF.

Komplex utmaning

”Uppslutningen är bred med allt från aktörer från myndigheter och verk till marknadsaktörer och producentledet. Ambitionerna är höga och det är mycket positivt, men arbetet är komplext med många pusselbitar som ska på plats”, säger Isabel Moretti, vd Svenskt Kött.

Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation, som arbetar med att ge kunskap och inspiration samt skapa opinion kring allt som har med svenskt kött och nyttan av svensk djuruppfödning att göra.

 

”Att driva försäljningen av svenskt kött ligger definitivt i vårt företags intresse. Det borde vara i allas intresse att öka andelen svenskt kött på menyerna i skolan, inom äldrevården och inom sjukvården, med de fördelar för miljön som det innebär. Inom dagligvaruhandeln har man kommit långt och har nu en hög andel svenskt kött, medan vi inom foodservice ligger lite efter. Målet för offentlig sektor är 100 procent svenskt kött, det är politikerstyrt och för att nå dit måste man förenkla upphandlingen av svenskt kött, skapa incitament för regionerna, kommunerna och landstingen att vilja handla svenskt kött”, säger Joakim Sköld Östling, affärsområdeschef färskvaror, Martin & Servera.

 

"Kött är bra utifrån ett näringsperspektiv, med högt proteininnehåll samt andra livsviktiga ämnen. Svenskt nötkött är speciellt bra då det är gräsuppfött."

Joakim Sköld Östling, affärsområdeschef färskvaror, Martin & Servera

Joakim menar att det handlar mycket om kommunikation, kunskap, information samt arbete med politiker lokalt och regionalt.

 

”Det finns många utmaningar. Upphandlingsbiten och politikerpåverkan är viktiga delar, men vi behöver också förstå komplexiteten – hur det fungerar rent praktiskt, med till exempel logistik. I vissa fall tillagas maten inom kommunen, i andra fall kan det vara så att den levereras färdiglagad av andra aktörer, som till exempel Sodexo eller Fazer”, instämmer Isabel.

Hög och jämn kvalitet

”Martin & Servera har under ett och ett halvt år arbetat med ett nytt sätt för att driva försäljningen av svenskt kött. Vi har tagit större åtaganden gentemot våra svenska producenter, vilket hjälper dem att våga fortsätta satsa i produktionen. Vi måste kunna leverera jämn kvalitet och ha en jämn tillgång på svenskt kött, så för att säkerställa det har vi jobbat oerhört mycket tillsammans med våra leverantörer. Vi har ändrat vårt kampanjprogram, breddat sortimentserbjudandet och har idag ett ännu bättre sortiment av svenskt kött med olika storlekssorteringar och marmoreringsgrad”, säger Joakim.

 

”Torkan under sommaren 2018 påverkade djurproduktionen allvarligt. I ett litet land som Sverige blir vi lätt sårbara vid kriser. Nu arbetar vi för att kunna öka produktionen igen”, säger Isabel.

 

Genom att ställa fler och hårdare krav i upphandlingen skulle sannolikheten öka att köttet i den offentliga måltiden kommer från Sverige. Det som ytterst spelar roll idag är prislappen och hur kommunerna väljer att prioritera.

 

”Det svenska köttet är dyrare tack vare de mervärden vi har i den svenska produktionen. Det ironiska är att politikerna driver frågan om svenska produkter, men att kommunerna till följd av lagstiftning och prisnivåer inte alltid kan eller vill upphandla svenskt kött”, säger Isabel.

Högre krav på hållbar produktion

Ingen vet idag exakt hur stor andel svenskt kött som används i offentliga kök. Enligt en undersökning från Livsmedelsverket vet var tredje svensk kommun inte om de köper in svenskt kött till sin offentliga verksamhet. Ännu färre kan svara gällande inköp av grönsaker, rotfrukter och ost.

"Det närmsta vi kommer hållbar konsumtion idag är att välja närodlad, svensk mat i säsong och fokusera på att minska matsvinnet."

Isabel Moretti, vd Svenskt Kött

”Framöver tror jag att konsumenterna kommer att börja ställa högre krav även på en hållbar frukt- och gröntproduktion. Det är bara en tidsfråga innan vi får en större debatt kring hållbarhetsaspekten kring det vegetariska. Min uppmaning till de som har fattat eller står inför att ta beslut om att servera enbart vegetariska måltider är att ställa krav på hållbart producerad mat – oavsett om det är kött, mejeri eller vegetabilier. Många verkar tro att man gör något gott för världen när man byter ut köttet helt mot vegetabilier utan att tänka på hur och var vegetabilierna är odlade. Istället för att vi använder oss av olika kostpreferenser och gör matvalet till en identitetsfråga bör vi fråga oss vad riktig hållbarhet handlar om. Min uppfattning är att hållbar mat handlar om att med minsta möjliga miljöpåverkan få i oss så bra och nyttig mat som möjligt och här behöver man också ta med kostpreparat i ekvationen eftersom det också påverkar miljön att ta fram kostpreparat. Min uppfattning är att det närmsta vi kommer hållbar konsumtion idag är att välja närodlad, svensk mat i säsong och fokusera på att minska matsvinnet. Och här ingår såväl kött som grönsaker”, säger Isabel.

 

”Hållbarhetsfrågan är central och det svenska köttet är oftast bättre för miljön än importerat kött, säger Joakim.

Livsmedelsverkets rapport Fakta om offentliga måltider 2018

Hösten 2018 gjorde Livsmedelsverket en nationell enkätundersökning som riktade sig till alla Sveriges kommuner med kommunalt driven verksamhet inom offentliga måltider, framförallt inom förskola, skola och äldreomsorgen. Sammanlagt svarade 263 av Sveriges 290 kommuner på åtminstone någon av frågorna i kartläggningen. Det motsvarar en svarsfrekvens på 91 procent.

  • 38 procent av kommunerna angav att av det obearbetade nötkött som köps in är över 90 procent svenskt.
  • 35 procent uppgav att de inte vet.
  • 36 procent uppgav att de inte ville svara.

Livsmedelsverket kommenterar i rapporten att krav i linje med svensk lagstiftning kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan, samt att det finns ett behov av bättre uppföljning gällande de offentliga måltiderna.

Källa: livsmedelsverket.se

Läs mer

Kunskap

Fakta om kött

Vi på Martin & Servera väljer ut och handlar direkt med både svenska och internationella leverantörer av kött för att kunna erbjuda en stor bredd och en variation på olika kvaliteter.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.